Onze privacyverklaring

Laatste wijziging 01-06-2022

Dit is de privacyverklaring van Judovereniging Nintai, gevestigd te Meidoornstraat 5, 4941KX in Raamsdonksveer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271072, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@jvnintai.nl.Website

Contactformulier

Wij verwerken persoonsgegevens op deze website die actief worden verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het verstrekken van gegevens per email. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om jouw voornaam, achternaam, e-mail en eventueel een telefoonnummer. 


Digitale media en beeldmateriaal

De op deze website geplaatste foto’s zijn met toestemming van de desbetreffende persoon of, indien minderjarig, de ouder/voogd
verwerkt en gepubliceerd. Foto’s zijn alleen bedoeld voor privégebruik. Ander gebruik is niet toegestaan.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.Prorocol tegen pesten

Dit pestprotocol heeft als doel, dat alle leden van J.V.Nintai zich veilig kunnen voelen tijdens de sportbeoefening bij onze vereniging. Daarbij hoort ook het naar trainingen of wedstrijden toegaan, of daarvan terugkomen, oftewel alle contacten met andere leden of kader.
Door de volgende regels en afspraken zichtbaar te maken is het duidelijk waaraan iedereen zich te houden heeft. Ook kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en is het duidelijk wat de gevolgen zijn.
Kernwoorden in dit protocol zijn wederzijds respect en duidelijkheid.
Het bestuur, de judoleraren en assistenten onderschrijven dit protocol tegen pesten. Ook alle leden en hun ouders geven met hun inschrijving bij de vereniging te kennen, dat zij zich hieraan zullen houden.
Dit protocol is in feite een toepassing van de meer algemene regels van het huishoudelijk reglement. Behalve dit protocol is er ook nog een protocol tegen seksuele intimidatie, waaraan leden en kader zich eveneens dienen te houden.


Gewenst en ongewenst gedrag
Wij verwachten van leden de volgende gedragingen uitdrukkelijk wel:

 • Wederzijds respect. - Geef elkaar aandacht.
 • Help elkaar waar nodig.
 • Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen.


Respect voor je partner bij het judoën betekent ook dat je bereid bent met iedereen te judoën en nooit een ander afwijst.
Een aantal gedragingen is in onze vereniging niet toegestaan. Hieronder vallen in ieder geval:
Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen daarover.
Ongewenst aan de spullen van een ander komen.
Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.
Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon er van niet als positief ervaren wordt.
Vloeken of schelden.
Voor of na de judoles onvriendelijk behandelen, toegang of doorgang beletten, achtervolgen
Via sociale media benaderen op een manier die een van beiden niet wenst.
Situaties van pestgedrag melden
Probeer ruzie, onenigheid of ongewenst gedrag eerst samen op te lossen. Wees vooral duidelijk in wat je van de ander verwacht.
Wanneer dit niet lukt of wanneer de situatie te ernstig is naar jouw idee: zoek zo snel mogelijk contact met een van de judoleraren. Protocol tegen pesten bij J.V. Nintai
Leden en ouders: meld ongewenst gedrag wanneer je dit tegenkomt of vermoedt, en vooral als de gepeste dat zelf niet durft en/of als je er zelf niet uitkomt.
Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon als bijvoorbeeld een van de judoleraren of assistenten betrokken is bij het pesten, dit niet kan oplossen of als je het om welke reden dan ook dit aan een volledig onafhankelijk persoon wilt meedelen. Je vindt de gegevens van deze vertrouwenscontactpersoon (naam, emailadres en telefoonnummer) op onze website
Situaties van pestgedrag oplossen
Als er een vermoeden bestaat of een melding is gedaan dat er binnen de club gepest wordt dan worden de volgende stappen doorlopen door degene die dit probeert aan te pakken (meestal de judoleraar of de vertrouwenscontactpersoon). Dit is meestal de volgorde, maar er kan van worden afgeweken:
Er wordt separate gesprekken gevoerd met zowel de gepeste als de pester (hoor en wederhoor), om de situatie in kaart te brengen.
Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen met de pester op te lossen.
Indien nodig worden de partijen bij elkaar gebracht voor een verhelderingsgesprek om samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
Er wordt altijd contact gelegd met de ouders van de partijen nadat de kinderen hierover ingelicht zijn. Dit kan zijn (afhankelijk van de ernst) voordat het gesprek heeft plaatsgevonden, of daarna.
In het verhelderings- of een vervolggesprek (eventueel met de ouders erbij) kan aan de orde komen wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor gepeste en pester(s). Besproken wordt of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag en/of houding. Aan beide partijen worden suggesties gevraagd, hoe de situatie verbeterd kan worden. De leraar en de betrokkenen proberen in goed overleg samen te werken aan een voor iedereen bevredigende oplossing.
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de pester. De fase van bestraffen/sancties treedt in werking. Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester vastgelegd in een verslag. Bij iedere melding omschrijft de leraar de toedracht en de vervolgacties.
Indien de vertrouwenscontactpersoon in de melding is betrokken neemt deze actie op een zelf gekozen wijze. Dit kan zijn met of zonder inschakeling van judoleraren. Voor de vertrouwenscontactpersoon is het bestuur het eerste aanspreekpunt, zoals in de functieomschrijving is beschreven.
Sancties
Los van de hieronder vermelde sancties is de judoleraar altijd bevoegd om directe sancties te nemen om een ongewenste situatie te stoppen of een korte straf uit te delen. Dit kan in het uiterste geval zijn: het aan de kant zetten van een judoka en deze de rest van de les niet mee laten doen.
Mochten pogingen tot verbetering van de situatie niet tot een oplossing leiden dan kan de vereniging overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen judoleraar en bestuur. De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hieronder zijn de sancties per categorie opgesomd. Ingeval de vertrouwenscontactpersoon is ingeschakeld wordt deze op de hoogte gehouden van of betrokken bij de strafoplegging. Deze sancties worden altijd aan zowel de judoka als de ouders meegedeeld.
Eerste sancties
Eén training niet aanwezig mogen zijn.
Voor een bepaald aantal trainingen: blijven tot de andere judoka’s naar huis vertrokken zijn.
Verbod om met bepaalde personen te judoën of vergelijkbare specifieke verboden.
Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol in het pestprobleem door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.
Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
Vervolgsancties
De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De vereniging heeft een dossier bijgehouden van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit dossier is uitgangspunt voor het gesprek.
In overleg de pester in een andere groep plaatsen.
Bij aanhoudend pestgedrag de pester voor een bepaalde periode schorsen.
Laatste sanctie
In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden van de club.Protocol tegen seksuele intimidatie

Dit protocol heeft als doel, dat alle leden van J.V. Nintai gevrijwaard blijven van ongewenste intimiteiten, of ander seksueel geladen ongewenst gedrag, hier verder seksuele intimidatie genoemd.
Dit protocol is vergelijkbaar met het pestprotocol van onze vereniging, maar gaat in op een specifiek aspect dat bij andere sportverenigingen helaas wel is voorgekomen. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken is het duidelijk waaraan iedereen zich te houden heeft. Ook is duidelijk, welke stappen er genomen kunnen worden indien er seksuele intimidatie voorkomt.
Kernwoorden in dit protocol zijn wederzijds respect voor elkaar en ongewenst gedrag voorkomen.
Het bestuur, de judoleraren en assistenten onderschrijven dit protocol tegen seksuele intimidatie. Ook alle leden en hun ouders geven met hun inschrijving bij de vereniging te kennen, dat zij zich hieraan zullen houden.
Dit protocol is in feite een toepassing van de meer algemene regels van het huishoudelijk reglement. Behalve dit protocol is er ook nog een protocol tegen pesten, waaraan leden en kader zich eveneens dienen te houden.


Gewenst en ongewenst gedrag
Wij verwachten van leden de volgende gedragingen uitdrukkelijk wel:


 • Wederzijds respect
 • In de fysiek sport die judo is, het vermijden van ongewenste aanrakingen, zeker wanneer je met het andere geslacht judoot
 • Het zorgdragen voor een veilige en sportieve omgeving


Een aantal gedragingen is in onze vereniging niet toegestaan. Hieronder vallen:


 • Afgezien van de normale aanrakingen die bij het judo horen, is het niet toegestaan een ander onnodig of tegen diens wil aan te raken, vooral op ongewenste/intieme plaatsen. Daarbij telt vooral hoe die ander dit ervaart.
 • Het is niet toegestaan, ongepaste vragen te stellen en ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk te maken.
 • Het is niet toegestaan, een ander ongewenste seksueel getinte aandacht te geven en/of toespelingen te maken.

Behalve deze zaken die alle leden kunnen betreffen, zijn er aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom vooral de jeugdige judoka (hierna: ‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:


 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de judoka zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de judoka te bejegenen op een wijze die de judoka in zijn/haar waardigheid aantast, en/of verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de judoka. Ook voorkomt hij dat hij een judoka afzondert van de rest van de groep. Protocol tegen seksuele intimidatie bij J.V. Nintai.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige judoka tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de judoka deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals vooral het geval zal zijn bij het aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale)seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens, voor of na judolessen met respect omgaan met de judoka en de kleedruimten voor leden van het andere geslacht niet betreden.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en gereserveerd en met respect omgaan met de judoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider zal de judoka geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling ongewone tegenprestaties te vragen.
 • Alle judoleraren en vaste assistenten boven 18 jaar moeten bij aanvang van hun eerste (vaste) activiteiten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan het bestuur overleggen. Het bestuur zorgt ervoor, van al deze personen een VOG te bezitten. Het bestuur informeert bij van buiten de vereniging komende judoleraren via de JBN of zij voorkomen in het registratiesysteem voor plegers van Seksuele Intimidatie.


Situaties met ongewenste intimiteiten melden
Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club. Deze persoon is gekwalificeerd om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden. Ook ouders, andere leden of begeleiders die zo een situatie waarnemen of vermoeden kunnen de vertrouwenscontactpersoon inschakelen. Je vindt de gegevens van de vertrouwenscontactpersoon (naam en emailadres) op de website van J.V. Nintai onder 'Het bestuur' en via deze link kun je direct een e-mail sturen: vertrouwenspersoon@judoverenigingnintai.nl


Situaties met ongewenste intimiteiten oplossen
Een belangrijke rol speelt de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon is gekwalificeerd om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden. Indien een geval van seksuele intimiteiten bij de VCP wordt gemeld, doet deze (veelal zelfstandig) onderzoek en licht de voorzitter in op een door de VCP gewenst moment. Dat kan zijn in een schriftelijk verslag met aanbevelingen hoe dit op te lossen of anderszins te handelen. 


Sancties
Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Bij interne sancties kan gedacht worden aan een berisping als lichtste sanctie, tot als uiterste het uit de functie zetten van begeleider en royeren als lid. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten, aangifte te doen. In alle gevallen zal het bestuur hierover beslissen. Het bestuur zorgt voor interne verslaglegging van het gedrag, de betrokkenen, advies van de VCP en de afwikkeling. De VCP wordt ingelicht over het genomen besluit.


Gewenste omgang voor en door Judoka’s

Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsvormen opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij / zij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen de club.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig en ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik negeer de ander niet en ik doe niet mee aan pesten, uitlachten of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en bedreig de ander niet.
 • Ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en ik raak de ander niet tegen zijn / haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij de judoleraar, bestuur of vertrouwenspersoon.

Voorgaande regels maken integraal uit van je lidmaatschap bij judovereniging Nintai. Deze regels zijn ook te vinden op onze website www.judoverenigingnintai.nl

Hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon (vcp). Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan de leden, trainers/coaches, contactpersonen, het bestuur en ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen dan wel vermoeden.


Persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met je heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wijziging van het privacybeleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.


Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur Judovereniging Nintai 
E-mail: secretaris@judoverenigingnintai.nl


Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven.